Geomer biro

Svi geodetski radovi na jednom mestu

Kontaktirajte nas
Teodolit

Ko smo mi?

Geodetska agencija GEOMER BIRO osnovana je 2003. godine, kao privatna firma, uz pomoć višegodišnjeg radnog iskustva, znanja i umeća. Nalazi se u Pirotu na adresi Srpskih vladara 123 i adresu nije menjala svih ovih godina. Tokom svog postojanja i rada, izgradili smo reputaciju po kojoj nas naši klijenti poznaju i preporučuju drugima - kao odgovorne profesionalce, fokusirane na svaki detalj. Tim kvalifikovanih ljudi pouzdano i precizno vrši snimanje, obradu podataka i finilizaciju predmeta. Firma radi kvalitetnog poslovanja koristi instrumente savremene tehnologije (leica). Mi smo tim iskusnih inženjera i tehničara geodezij, koji je, koristeći najsavremeniju geodetsku opremu i sprecijalizovane geodetske softverske aplikacije, sposoban da izvrši svaki geodetski zadatak u skladu sa važećim propisima, kao i da objasni sve tehničke i svojinsko-pravne implikacije izvršenih usluga.

Sarađujemo i sa građevinsko - arhitektonskim firmama kako bi bili u mogućnosti da Vam ponudimo najbolje, najbrže i najekonomičnije rešenje vašeg problema

Pored toga vodimo računa i staramo se o životnoj sredini.

Naše usluge

 • Snimanje objekata

  Geodetsko snimanje objekta se radi kada objekat nije upisan/ucrtan u Katastru nepokretnosti. Objekat se evidentira u Katastru za potrebe rešavanja imovinsko pravnih odnosa, kupoprodaje, uknjižbe, legalizacije, dobijanje upotrebne dozvole, prava na hipoteku i sl. Kao dokaz da je objekat ucrtan Katastar izdaje kopiju plana katastarske parcele sa ucrtanim objektom.

 • Izdavanja kopija plana lista nepokretnosti

  Kao dokaz da je objekat ucrtan ili dokaz o vlasništvu nad bilo kojoj nepokretnosti izdajemo list nepokretnosti i kopiju plana.

 • Geodetski snimak

  Geodetski snimak je grafički prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata, infrastrukture, topografije i njihovih međusobnih odnosa. Geodetski snimak po pravilu sadrži i visinsku predstavu terena, koja se može prikazati kotama i izohipsama. Postoji čitav niz postupaka u kojima je potrebna izrada geodetskog snimka, kao što su: legalizacija bespravno izgrađenih objekata i tehnički prijem objekta Deoba i spajanje parcela sa izradom Elaborata za provođenje promena u katastru nepokretnosti.

 • Uverenje o udaljenosti objekta u kojem se priređuju igre na sreću od najbliže obrazovne ustanove

  Potvrda o udaljenosti kladionice do najbliže školsko obrazovne ustanove je jedan od osnovnih dokumenata za početak rada sportske kladionice i bilo kojeg drugog objekta igre na sreću. Za potrebe pribavljanja potrebne dokumentacije potrebno je da se ovlastiti geodetska agencija – geodetski biro – geometar i otvori predmet u katastru. Po dobijanju potrebnih podataka iz katastra, geodetska agencija – geometar vrši na terenu potrebna merenja, sačinjava Elaborat i predaje katastru na overu. Ako je udaljenost najkraćom pešačkom stazom veća od 200m može se tražiti potvrda o udaljenosti i kompletirati dokumentacija za otvaranja lokala.

 • Parcelacija, preparcelacija, ispravka granice i spajanje parcela

  Parcelacija predstavlja deobu katastarske parcele na dva ili više delova, tj. novih katastarskih parcela, čime se obrazuju građevinske parcele, kada se pored celih parcela novoj parceli dodaje i deo neke susedne parcele onda je to postupak preparcelacije. Takođe, ukoliko postoji potreba da se dve ili više parcela sastave i postanu jedinstvena parcela, tu vršimo spajanje parcela, a kada postoji zauzeće objekta prema susednoj parceli ili neki drugi razlog korekcije međe, vrši se ispravka granice parcela. Svi ovi postupci zavise od važećih urbanističkiih uslova.

 • Snimanje i obeležavanje trase vodova

  U katastru vodova vode se podaci za vodovodnu, kanalizacionu i drenažnu, toplovodnu, elektroenergetsku, telekomunikacionu, naftovodnu i gasovodnu mrežu, uključujući i zajedničke objekte vodova. Geodetsko snimanje voda izgrađenog za potrebe kućnog priključka, provodi se na način da se vodovi mere do priključnog mesta na zidu objekta, do prvog okna.

 • Omeđavanje parcela - obnova granice

  Cilj obnove granica katastarske parcele je utvrđivanje vlasništva na terenu. Obnova granica katastarske parcele (omeđavanje) vrši se obeležavanjem graničnih tačaka parcele na terenu, na osnovu numeričkih podataka važećeg premera.

 • Identifikacija katastarskih parcela

  Identifikaciji parcele se pristupa u slučajevima kada klijent ne zna gde se određena parcela nalazi, a nije zainteresovan za obnovu granica parcele, već želi samo okvirne informacije koje bi mu pomogle u donošenju preliminarnih odluka u vezi sa željenom parcelom.

 • Uređenje načina korišćenja katastarske parcele

  Predstavlja postupak podele imovine gde se na jednoj parceli obrazuju više delova na kojima su različiti vlasnici. Ovaj postupak se vrši na osnovu stanja na terenu, dogovora stranaka ili nekog sudskog dokumenta. Nakon izvršenog obeležavanja na terenu pristupa se izradi dokumentacije. Ovim postupkom korisnici se u katastru nepokretnosti upisuju sa realnim udelima površine.

 • Izrada skica posebnih delova objekta-uknjižba stana, lokala...

  Je postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo nad stanom ili drugom samostalnom prostorijom, poslovnim prostorom, garažom.

 • Izrada katastarsko-topografskog plana

  Ovaj postupak predstavlja utvrđivanje stvarnog stanja na terenu. Koristi se za potrebe projektovanja, da se obezbedi podela imovine, za definisanje položaja objekta na teritoriji parcele, kao i visinska predstava parcele.

 • Inženjerska geodezija

  - Izrada katastarsko-topografskog plana.
  - Situacioni plan
  - Topografski plan
  - Iskolčavanje objekta
  - Snimak i kontrola temelja
  - Računanje kubatura iskopa i nasipa
  - Praćenje vertikalnosti stubova
  - Praćenje sleganja objekta
  - Snimanje fasade
  - Obeležavanje osovina i visina objekta
  - Postavljanje repera
  - Nivelacija terena
  - Saobraćajnice i vodovi trasiranje
  - Obeležavanje podzemnih vodova
  - Snimanje faktičkog stanja

 • Mašinska geodezija

  - Praćenje mašinske montaže konstrukcija hala, kotlova i sl.
  - Praćenje izgradnje rezervoara
  - Snimanje i centriranje kranskih šina
  - Centriranje mašinske opreme

Izdavanje kopija plana i lista nepokretnosti

Podaci i dokumenti ishodovani preko našeg servisa imaju istu važnost kao da ih je izdao Republički geodetski zavod - Služba katastra nepokretnosti ili javni beležnik.

1. Izbor usluge

2. Kontakt podaci

Ukoliko niste sigurni u podatke za zahtevanu nepokretnost kao što su: broj parcele stana, poslovnog prostora, garaže, garažnog mesta i adresa, unesite svoj broj telefona i izaberite način na koji želite da Vas kontaktiramo.

Broj telefona treba biti bez crtica i razmaka

3. Način dostave


Broj telefona treba biti bez crtica i razmaka

4. Ostalo

Ukoliko želite, možete dodati slike ili dokumente koji će nam pomoći sa vašim zahtevom

Naknada troškova

Za jednu nepokretnost iz lista nepokretnosti (parcela, stan, garaža, poslovni prostor, garažno mesto) iznosi 540,00 RSD, a za svaku sledeću nepokretnost iz istog lista nepokretnosti naknada je 300,00 RSD.

Za kopiju plana parcele naknada iznosi za jednu parcelu 1,650,00 RSD iz jedne jedinice lokalne samouprave (političke opštine), za svaku sledeću susednu parcelu naknada se uvećava za 350,00 RSD, dok se za svaku sledeću nesusednu parcelu naknada uvećava za 800,00 RSD

Detaljan obračun za vaš zahtev i instrukcije za uplatu dobićete na vaš e-mail nakon primljenog zahteva.

Napomena: za izvod iz lista nepokretnosti katastarske parcele naknada od 540,00 RSD se odnosi na parcele do 10 delova (deo se smatra objekat, zemljište uz ogradu, ...), za više od 10 delova naknada se uvećava za 300,00 RSD za svakih novih 10 delova.

Kontaktirajte nas

Adresa:Srpskih vladara 123, 18300 Pirot, Srbija
Radno vreme:Ponedeljak - Petak: 07:00 - 15:00
Telefon/Faks: 010 311 230
Email:geomerbiro​@gmail.com

Srpskih vladara 123
18300 Pirot, Srbija

010 311 230
Faks: 010 311 230
069 31 12 301
063 83 155 81
063 70 64 975
geomerbiro@gmail.com

Radno vreme:
ponedeljak - petak 07:00 - 15:00